Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Nasz dzień

Nasz dzień

 NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

 6:00 (6:30 w Oddziałach MP7) – 8:00

 •  zabawy kierowane i niekierowane – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę       w poczuciu bezpieczeństwa (konstrukcyjne, majsterkowanie, działalność plastyczno-techniczna, gry stolikowe, układanie puzzli, zabawy w kącikach tematycznych);
 • praca indywidualna z dzieckiem o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.
 

 8:00 – 8:30

 • poranne ćwiczenia gimnastyczne kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • daltońskie poranki - organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta na rytmie dnia, wybór obowiązków i zadań przez dzieci;
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.
 

 8:30 – 9:00

 • śniadanie - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie;
 

9:00 – 12:00

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju podczas zajęć kierowanych w budynku przedszkola lub poza nim;
  • projektowanie zajęć zorganizowanych z całą grupą stymulujących rozwój mowy i myślenia oraz rytmiczno – muzycznych, ruchowych, z dominacją edukacji matematycznej i plastyczno – konstrukcyjnej;
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie rozwijania kompetencji językowych;
  • owoc lub warzywko;
  • spacer w celu rekreacyjnym lub wycieczka – zabawy ruchowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze;
  • organizacja warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  • zabawy przygotowujące dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania;
  • realizacja tygodniowych zadań zaplanowanych przez dzieci, a wynikających z wdrażania Koncepcji Planu Daltońskiego;
  • wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; przygotowanie
   do obiadu – wdrażanie do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
 

12:00 – 12:30

 • obiad - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie;

 
12:30 – (w Oddziałach MP7 - 14:00) 14:30

 •  poobiedni odpoczynek – zapewnienie dzieciom różnorodnych form relaksu (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki);
 • zabawy kierowane i niekierowane – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę          w poczuciu bezpieczeństwa (zabawy dywanowe i kołowe ze śpiewem, tematyczne, rytmiczno – muzyczne, dydaktyczne);
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze utrwalającym wiedzę i umiejętności, stymulująco – kompensacyjnym, wychowawczym, rewalidacyjnym oraz praca z dzieckiem zdolnym;
 • zabawy przygotowujące dzieci do nabywania umiejętności szkolnych;
 • przygotowanie do podwieczorku – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
  i samoobsługowych.
 

14:30 – 15:00 (w Oddziałach MP7  14:00- 14:30)

 •  podwieczorek - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 

 15:00- 16:30 (14:30 - 16:00 w Oddziałach MP7)

 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: grafomotoryczne, konstrukcyjne, gry stolikowe i inne;
 • realizacja tygodniowych zadań zaplanowanych przez dzieci, a wynikających z wdrażania Koncepcji Planu Daltońskiego;
 • czynności gospodarczo – porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

 ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ NAUCZYCIELE ORGANIZUJĄ ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO KAŻDĄ SYTUACJĘ I MOMENT JEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU.