Nasz dzień

 Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Częstochowie

   Ramowy rozkład dnia opracowano z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Treści Podstawy programowej realizowane są w godzinach pracy placówki tzn. w MP7 w godzinach 6:00 – 16:30, a w oddziałach MP7 w godzinach 6:30 – 16:00.

 

 6:00 – 8:00

 ● Schodzenie się dzieci;

 ● Zabawy kierowane i niekierowane wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych;

 ● Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające aktywność twórczą i ekspresję;

 ● Działalność plastyczno – techniczna, gry stolikowe, układanie puzzli, zabawy  w kącikach tematycznych;

 ● Praca indywidualna z dzieckiem korygująca deficyty dziecka oraz rozwijająca jego uzdolnienia.

 
 8:00 – 8:30

 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne kształtujące prawidłową postawę ciała;

 ● Poranki daltońskie: organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta na rytmie dnia, wybór obowiązków i zadań dla dzieci;

 ● Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania.

 

 8:30 – 8:45

 Dezynfekcja szatni i ciągów komunikacyjnych oraz każdorazowo po wejściu lub wyjściu dzieci z przedszkola.

 

8:30 – 9:15

Śniadanie – celebrowanie posiłku. Kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku.

 

9:15 – 10:15

 ● Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia z dominacją następujących aktywności:

 -          językowej i plastycznej (poniedziałek)

 -          językowej i muzycznej (wtorek)

 -          matematycznej  i ruchowej  (środa)

 -          językowej i muzycznej (czwartek)

 -          plastycznej i ruchowej (piątek);

 ● tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.

 

10:15 – 10:30

● przekąska

 

10:30 – 12:00

 ● pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwijania kompetencji językowych;

 ● spacery i wycieczki: zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu przedszkola;

 ● zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;

 ● realizacja tygodniowych zadań zaplanowanych przez dzieci, wynikających  z wdrażania koncepcji Planu Daltońskiego;

 ● zabawy przygotowujące dzieci do nabywania umiejętności pisania i czytania;

 ● wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą;

 ● przygotowanie do obiadu: wdrażanie do samoobsługi.

 

12:00 – 12:30

 ● obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kształtowania samodzielności, nawyków higieniczych i kulturalnych podczas spożywania posiłku.

 

12:30 – 14:15

● poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela;

● zabawy kierowane i niekierowane: zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dywanowe i kołowe ze śpiewem, swobodne zabawy dzieci     w kącikach zainteresowań;

● praca indywidualna z dzieckiem (grupą dzieci) utrwalająca wiedzę i umiejętności,  o charakterze stumulująco – kompensacyjnym, wychowawczym, rewalidacyjnym oraz praca z dzieckiem zdolnym.

 

 14:15 – 14:30

 ● podwieczorek - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kształtowania samodzielności, nawyków higieniczych i kulturalnych podczas spożywania posiłku.

 

14:30 – 16:30

 ● zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: grafomotoryczne, plastyczne, muzyczne, gry stolikowe, układanie puzzli;

 ● praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych;

 ● czynności higieniczno – porządkowe;

 ● rozchodzenie się dzieci.

 

16:30 – 17:00

Dezynfekcja przedszkola.