Statystyki

  • Odwiedziło nas: 79813
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

42-208 Częstochowa

ul. Mireckiego 25a

Tel: 34 323-45-80

e-mail: mp07@edukacja.czestochowa.pl

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) informuję, że:

1. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 i 530), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji kształcenia na odległość.

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
z Administratorem danych, w szczególności:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych (tel. 34 362 51 05 wew. 107) lub na stronie internetowej: mp7czest.szkolnastrona.pl