Statystyki

 • Odwiedziło nas: 79814
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

42-208 Częstochowa

ul. Mireckiego 25a

Tel: 34 323-45-80

e-mail: mp07@edukacja.czestochowa.pl

System bezpieczeństwa MP7

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 7 W CZĘSTOCHOWIE

PODSTAWY PRAWNE:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.)

 • Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
  i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055).
 • Statut przedszkola

   BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY

 1.  Budynek jest  wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i posiada plan ewakuacji.
 2. Plan ewakuacji przedszkola umieszczony jest w korytarzu głównym,
  w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
 3. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.
 4. Teren przedszkola jest ogrodzony.
 5. Piaskownice zabezpieczone są przed wchodzeniem do niej zwierząt, okresowo wymienia się piasek.
 6. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola są zabezpieczone pokrywami 
  i kratami.
 7. W czasie opadów śniegu przejścia do przedszkola i na terenie przedszkola oczyszczane są ze śniegu i lodu oraz posypywane piaskiem.
 8. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola lub
  w ogrodzie przedszkolnym przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach lub na tym terenie dzieci i innych osób.
 9. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.
 10. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 11. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.
 12. Sprzęt, z którego korzystają dzieci i personel przedszkola jest zgodny
  z wymaganiami ergonomii.
 13. Stoliki, krzesła i inne elementy wyposażenia, w tym łazienek są dostosowane do wzrostu dzieci.
 14. Sprzęt, wyposażenie przedszkola oraz sprzęty i urządzenia w ogrodzie są bezpieczne,  dostosowane do możliwości dzieci i posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.
 15. Urządzenia w ogrodzie przedszkolnym oraz gotowość całego ogrodu do pobytu dzieci jest codziennie sprawdzana przez pracownika przedszkola.
 16. Kuchnia i inne pomieszczenia są utrzymane w czystości oraz wyposażone
  w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.
 17. Gorące posiłki podawane są dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do wody
  w ciągu całego dnia.
 18. Przedszkole jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej z wodą zdatną do picia.
 19. Sale zajęć wietrzone są podczas pobytu dzieci w ogrodzie lub spaceru, a także podczas zajęć, szczególnie ruchowych.
 20. Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem np. kuchnia, magazyny, pomieszczenia techniczne.
 21. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.
 22. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie właściwej temperatury, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
 23. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się
  w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 24. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.
 25. Na terenie budynku  przedszkola, w tym także w kuchni  znajdują się oznakowane apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy
  i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
 26. Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 27. Dyrektor przedszkola organizuje wstępne i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 28. Dyrektor odpowiada za wdrażanie i przestrzeganie przepisów i procedur
  w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu jako pracodawca i w ramach nadzoru pedagogicznego.
 29. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy
  i procedury w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu.

 KONTROLE TECHNICZNE

 1.  Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
 2. z placówki.
 3. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który  przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole.
 4. Terminy wymaganych kontroli specjalistycznych instalacji:
 • Odgromowa – nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • Elektryczna – raz  w roku
 • Gaśnice – zgodnie z zaleceniem producenta
 • Gazowa – raz w roku

ORGANIZACJA PRACY

 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających aktualna podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
 2.  Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowaniai opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 3.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane i kierowane przez nauczyciela są każdego dnia zróżnicowane i zakładają aktywność każdego dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości.
 5.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmiw czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 8. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP o ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje P-poż.
 9. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych,a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
 10. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców zapasowych części garderoby.
 11. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków, pierścionków, bransoletek.
 12. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, egzekwuje oraz  zapoznaje z nimi rodziców dzieci.
 13. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 14. Dzieci podlegają opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod  opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 15. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 16. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 17. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się
  w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych
  z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.
 19. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

  ZDROWIE

 1.  Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,
  z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
  w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz powiadomienia dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka
  z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, NAUCZYCIEL, DYREKTOR SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZASTOSOWANIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenia leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej
  i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii i związanych
  z diagnozą zaleceń.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz
  w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
 15. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze
  i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 16. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie
  w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.

 POBYT DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1.  Przedszkole może organizować wyjścia i wycieczki – przepisy dotyczące organizacji
 2. i zasad zachowania bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie wycieczek Miejskiego Przedszkola Nr 7.
 3. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane
  w rejestrze wyjść grupowych. Udając się z dziećmi na wycieczkę, nauczyciel dokonuje zapisu w karcie wycieczki. Kierownik wycieczki sporządza harmonogram.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 5. Każdorazowo przed wyjściem z przedszkola  nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.
 6. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury, a w czasie dużego nasłonecznienia dba, by dzieci były zaopatrzone
  w odpowiednie nakrycie głowy i przebywały w miejscach zacienionych.
 7. W czasie pobytu dzieci na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy woźna,
  a w grupie 3 -latków woźna i pomoc wychowawcy.
 8. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach.
 9. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatora, dozorcę.
 10. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 11. Woźna odpowiedzialna jest za sprzęty i zabawki wykorzystywane przez dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu. Po skończonej zabawie sprawdza, czy zostały zabrane wszystkie sprzęty, zabawki, pozostawiono ład i porządek oraz nie dokonano uszkodzeń urządzeń ogrodowych.
 12. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką osoby dorosłej (dużą zjeżdżalnię powinny zabezpieczać dwie osoby).
 13. Nauczyciel organizuje zabawę dzieci w ogrodzie przedszkolnym tak, by nie dopuścić do ich dużego rozproszenia (wszystkie dzieci muszą znajdować się w polu widzenia nauczyciela).
 14. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 15. Podczas pobytu w ogrodzie, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się
  w przedszkolu, udając się tam i powracając pod opieką woźnej.
 16. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
 17. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
 18. Nie należy organizować zabaw i zajęć dzieci na świeżym powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, silny wiatr, zbyt niska lub wysoka temperatura, burza itp.).
 19. W okresie zimowym dozorca oczyszcza przejścia na terenie przedszkola za śniegu
  i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem.

 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI ORAZ PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA ZAWARTE SĄ W STATUCIE PRZEDSZKOLA

  POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU DZIECKA

 1.  Pracownicy przedszkola podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 2. Każdy pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub poinformowany
  o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy: w miarę możliwości pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywa karetkę pogotowia.
 3. Rodzaj udzielanej pomocy jest uzależniony od potrzeb poszkodowanego dziecka
  i rodzaju wypadku.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy lub wezwania karetki pogotowia świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki.
 5. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu przybycia karetki lub innego pracownika przedszkola.
 6. Świadek lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu lub prosi innego pracownika
  o poinformowanie o zaistniałym wypadku dyrektora, a w przypadku jego nieobecności, zastępcę dyrektora.
 7. Dyrektor, zastępca dyrektora niezwłocznie informują o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.
 8. W przypadku zaistnienia wypadku w grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci                       do sąsiedniego oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązując go do przekazania dzieci.
 9. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest przydzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił  im opiekę.
 10. W przypadku ciężkiego wypadku, równolegle z wezwaniem karetki powiadamia się także odpowiednie służby policji.
 11. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem zasad postępowania w przypadku zaistnienia wypadku odpowiedzialna jest osoba, która jest w chwili zdarzenia.
 12. Pracownicy przedszkola, w miarę możliwości, powinni starać się, aby wypadek nie zakłócił pracy placówki.
 13. Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia ustalenia okoliczności wypadku określony jest w odrębnych przepisach.
 14. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od opisanych zasad postępowania. Informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.
 15. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji związanych z wypadkiem osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor.

  POSTĘPOWANIE W RAZIE POŻARU

 1.  W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
 2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić 
  w następujących etapach:

a)      ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!

b)      zaalarmować straż pożarną.

c)      przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.

d)     przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

e)      obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:

–        nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;

–        nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce,
a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela lub woźna,  która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;

–        nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone
w planie ewakuacji.

 1. W trakcie alarmu pożarowego należy stosować się do wytycznych zawartych
  w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice
 2. i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach nie przestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów postanowień niniejszej procedury dyrektor informuje
  o zaistniałych zdarzeniach odpowiednie służby.