Jesteś tutaj:
  1. Start

Dzisiaj na tablicy

Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 informuje, że w rekrutacji uzupełniającej wypełnione i wydrukowane wnioski, rodzice składają w siedzibie przedszkola do skrzynki podawczej. W przypadku braku możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku należy pobrać go w placówce, wypełnić i złożyć do skrzynki podawczej. Zainteresowani rodzice muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19 obowiązujących w MP7. Więcej informacji tutaj

 

 

- Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników MP7 w Częstochowie tutaj

- Procedura postepowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w MP7 w Częstochowie tutaj

- Procedura pierwszeństwa przyjęć dzieci w okresie pandemii do MP7 w Częstochowie tutaj

- Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego tutaj


- Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarządzenie tutaj

 

- Informacja Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie w spr. dostosowania placówki do wytycznych GIS i wznowieniu pracy przedszkola Informacja tutaj

 

DZIAŁAJĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Od poniedziałku, 4 maja przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim  wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zostały ujęte w opracowanych Procedurach Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dla klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych opracowano Ogólne zasady planowania wizyt. Można je znaleźć
tutaj.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej ZPPP  

 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2020

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez przesłanie wniosku do placówki dyżurującej na adres e-mail: mp07@edukacja.czestochowa.pl w terminie od 4 do 29 maja 2020 r. (wnioski przesłane przed wskazanym terminem  nie będą rozpatrywane).

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu, /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym na stronie internetowej placówki zakładka "Dużur wakacyjny 2019/2020" pliki do pobrania. http://mp7czest.szkolnastrona.pl/p,305,dyzur-wakacyjny-20192020

 a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja).

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

 

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

 

 Szanowni Państwo, rozliczając podatek dochodowy za rok 2019 możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego przedszkola. Jak to zrobić?

 

  

  

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej http://mp7czest.szkolnastrona.pl/p,303,ochrona-danych-osobowych-podczas-nauki-zdalnej

 

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) wprowadzone zostały nowe ograniczenia

-  Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki,

  • - Nie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów,
  •  
  • - Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz  osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać),
  •  
  • - W miejscach pracy należy zachować dystans półtora metra i zapewnić środki do dezynfekcji,
  •  
  • - Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

 

 
 

Strona internetowa, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus